Segítsüti

sok kicsi Nyereményjáték

Most nekik segítünk

Mátrix Közhasznú Alapítvány, SzegedRészletek >
Felajánlott támogatás:
00.387.000
Ft
Beérkezett támogatás:
00.386.000
Ft

I. A NYEREMÉNYJÁTÉK ISMERTETŐJE

A Segítsüti Közhasznú Alapítvány, mint Szervező szervezésében „sok kicsi” elnevezésű promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: nyereményjáték) indul 2017. december 11-től. A nyereményjátékban bárki részt vehet, aki az alábbi feltételeknek megfelel (a továbbiakban „játékos”):

A regisztráció és játékra történő jelentkezés díjmentes.

A promóciós nyereményjátékban a Segítsüti Közhasznú Alapítvány kuratóriumának és felügyelő bizottságának tagjai, munkatársai, a sorsolás lebonyolítását felügyelő Dr. Takács Éva Ügyvédi Iroda (székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 20. I/4.) tagjai és alkalmazottai, illetve ezek Ptk. 685. §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

II. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA

A támogatási összegek beérkezési határideje a Segítsüti Közhasznú Alapítvány 10700189-65715231-52000001 számú, CIB Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára (IBAN: HU5010700189-65715231-52000001, SWIFT kód külföldi vagy devizás utalás esetén CIBHHUHB): 2017. december 20. 24:00.

Az e pontban meghatározott időtartam előtt vagy után érkezett, az I. pont ötödik bekezdésében meghatározott közleménnyel ellátott támogatási összegek nem érvényesek a nyereményjáték szempontjából, ezeket a Segítsüti Közhasznú Alapítvány a megadott támogatási célra használja fel anélkül, hogy a sorsoláson résztvennének.

 

III. NYEREMÉNYEK

A promóciós nyereményjátékban összesen 20 db gasztronómiai jellegű nyeremény kerül kisorsolásra, amelyek 2017. december 4-10. között válnak egyértelműen azonosíthatóvá.

A nyertesek sorsoláson kerülnek kiválasztásra a http://segitsuti.hu oldalon történt sikeres játékra történő jelentkezés (lásd IV/3. pont) alapján.

 

IV. A NYEREMÉNYJÁTÉK MENETE

IV/1. Előzetes regisztráció

A http://segitsuti.hu oldalon a nyereményjátékban részt venni kívánók számára előzetes regisztráció elvégzése szükséges, mely során e-mail címét, egy általa választott azonosítónevet, családi és utónév (gazdálkodó szervezetek esetében a hivatalos elnevezés), a lakóhelyéül (gazdálkodó szervezetek esetében székhelyéül) szolgáló település neve, telefon- vagy mobiltelefon számot kell megadni. A nyereményjátékban az előzetes regisztráció nélkül a részvétel nem lehetséges. Az előzetes regisztráció nincs kezdő határidőhöz kötve. A regisztráció önmagában nem jelent részvételt a nyereményjátékban. 

IV/2. A nyeremények ismertetése

2017. december 4-10. között a nyeremények (lásd III. pont) egyértelműen azonosíthatóvá válnak a http://segitsuti.hu internetes oldalon. Minden egyes nyereménynél feltüntetésre kerül, hogy ki a felajánló, a felajánlás nyertesség esetén hány személyre szól, és hol vehető igénybe.

IV/3. A játékra történő jelentkezés

A játékosok a játék időtartama alatt (lásd II. pont) jelentkezhetnek a játékban történő részvételre a http://segitsuti.hu internetes oldal „Nyereményjáték” menüpontja alatt.

A jelentkezés során a játékos megadja azt az 1000 Ft-tal osztható összeget, amellyel támogatni kívánja a Segítsüti Közhasznú Alapítványt. Ugyanitt kiválasztja, hogy a támogatási összegnek megfelelő számú sorsjeggyel (1000 Ft-nyi támogatás 1 db sorsjegynek felel meg) mely nyeremények sorsolásán szeretne résztvenni.

Egy játékos több nyeremény sorsolására is jelentkezhet, a sorsjegyeket tetszőleges módon oszthatja el a nyeremények között.

Egy magánszemély vagy gazdálkodó szervezet egyetlen előzetes regisztrációval vehet részt a promóciós nyereményjátékban.

A játékban való részvétel akkor valósul meg, ha a játék időtartama alatt (lásd II. pont), de legkésőbb 2017. december 20-ig beérkezőleg a Segítsüti Közhasznú Alapítvány I. pont ötödik bekezdésben megadott bankszámlaszámára a játékra történő jelentkezés során felajánlott, és a közlemény rovatban az I. pont ötödik bekezdésében foglaltak szerint beazonosított támogatási összeg beérkezik. Amennyiben a támogatási összeg nem érkezik meg a fent jelzett határidőig, a nyereményjátékban részvételre jelentkezett e-mail értesítést kap az előzetes regisztráció során megadott e-mail címre a nyereményjátékban való részvétel meghiúsulásáról. A támogatási összeg határidőben történő megérkezéséről a játékos visszaigazoló e-mail értesítést kap az előzetes regisztráció során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a választott nyereményekre szóló sorsjegyei visszaigazolását.

 

V. A SORSOLÁS

V/1. Időpontja

2017. december 21. 

V/2. Helyszíne

1061 Budapest, Andrássy út 17. II/9.

V/3. Módja

A sorsolás számítógépes véletlenszám-generátor programmal, a Dr. Takács Éva Ügyvédi Iroda közreműködőjének jelenlétében zajlik.

V/4. Sorrendje

A nyertesek a nyereményekre véletlenszerű sorrendben kerülnek kisorsolásra.

V/5. A nyertesek

Az adott nyereményt az az arra sorsjeggyel rendelkező játékos nyeri meg, akit a játék lezárását követően a véletlenszám-generátor gépi program arra a felajánlásra kisorsol. Egy játékos csak egyetlen nyereménynek lehet nyertese, összesen tehát 20 különböző nyertes kerül kisorsolásra.

A promóciós nyereményjátékban tartaléknyertesek nem kerülnek kisorsolásra.

A 20 nyertes nevét és a lakóhelyéül (gazdálkodó szervezetek esetében székhelyéül) szolgáló település nevét a Szervező a sorsolást követően a http://segitsuti.hu weboldalon teszi közzé, valamint a nyerteseket az V/5. pontban foglaltak szerint értesíti.

V/5. A nyeremények átadása

A játék nyertesei a sorsolást követő 3 munkanapon belül e-mailben kapnak értesítést a nyeremények átvételének részletes feltételeiről az előzetes regisztráció során megadott e-mail címen. Amennyiben a nyertes nem jelez vissza 3 további munkanapon belül, a játékra történt jelentkezés során megadott telefonszámon történik meg az újabb értesítés. Ennek kétszeri sikertelensége esetén a Szervező nem köteles a nyertest ismételten megkeresni.

A nyeremény átvételekor a nyertes, vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokirattal meghatalmazott személy köteles a személyazonosságát hitelt érdemlően igazolni az átadó felé. A nyeremények a nyertessel történő ellenkező egyeztetésig 2018. március 31-ig vehetők át.

A nyeremények másra térítésmentesen átruházhatók, de készpénzre vagy más ajándéktárgyra nem válthatók át.

 

VI. ADATKEZELÉS

A játékosok (a jelen játékszabályzatban foglaltaknak való megfelelés érdekében) az előzetes regisztrációval és a játékra történő jelentkezéssel egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az előzetes regisztráció és a játékra történő jelentkezés során megadott személyes adataikat a Segítsüti Közhasznú Alapítvány (1148. Budapest, Adria sétány 5/D) adatkezelőként a hatályos adatvédelmi előírásoknak és adatkezelési szabályzatának megfelelően az adatbázisában rögzítse, nyilvántartsa, kezelje, illetve feldolgozza folyamatos kapcsolattartás, az Alapítvány tevékenységéről történő tájékoztatás, piackutatás és marketing céljából.

Hozzájárulásuk kiterjed a felhasználás során a promóciós játékban résztvevőtől szerzett további, valamint aktualizált adatokra is, és az adatok együttes feldolgozására.

Az adatokat a Segítsüti Közhasznú Alapítvány más szervezetnek felhasználásra át nem adja, azokat a jogosult általi hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

A promóciós nyereményjátékban az adatszolgáltatás önkéntes. Bármely játékos jogosult a fentiek szerinti hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni az info@sosealapitvany.hu címre küldött e-mailben vagy az Alapítvány levelezési címére (1148. Budapest, Adria sétány 5/D) postai úton megküldött nyilatkozatával. Amennyiben ez a promóciós nyereményjáték időtartama alatt történik, úgy a hozzájárulását visszavonó játékos tudomásul veszi, hogy a promóciós nyereményjáték sorsolásán nem vehet részt.

A játékos a játékra történő jelentkezéssel egyben kifejezett, feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és a lakóhelyéül (gazdálkodó szervezetek esetében székhelyéül) szolgáló település nevét a Szervező nyilvánosságra hozza.

 

VII. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a megadott internetoldalon a regisztrációs oldal és a játékra történő jelentkezés aloldala („Nyereményjáték”), és így az előzetes regisztráció és a játékra történő jelentkezés átmenetileg technikai vagy egyéb okokból nem lehetséges, és kizár mindennemű ebből fakadó kártérítési igényt a játékban való részvétel során.
Az előzetes regisztráció és a játékra történő jelentkezés alkalmával megadott adatok valódiságáért a játékos felel.

A Szervező nem ajánlja a promóciós játékban való részvétel során harmadik személy előfizetésében levő telefonszám megadását. Az előfizetői-felhasználó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít és jogi út igénybevételének lehetőségét kizárja.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós nyereményjátékot módosítsa vagy megszüntesse. Megszüntetés esetén az Alapítvány haladéktalanul visszautalja a megszüntetés időpontjáig beérkezett támogatási összegeket a játékosoknak.

A játékkal kapcsolatos egyéb információk a Kapcsolat menüpontban e-mailben kérhetőek.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékot előre nem látható körülmények, vagy vis maior esetén leállítsa vagy felfüggessze. Ezekben az esetekben az Alapítvány haladéktalanul visszautalja a leállítás vagy felfüggesztés időpontjáig beérkezett támogatási összegeket a játékosoknak.

A nyertes játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a felajánlókkal annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolásokat követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, cselekvőképtelen nyertes esetén pedig a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre és a nyeremény átvételére kizárólag a törvényes képviselő jogosult.

A játékos részéről a játékra történő jelentkezés egyben nyilatkozattételnek minősül arra vonatkozóan, hogy a jelen hivatalos játékszabályzatot – mely elérhető a http://segitsuti.hu oldalon – teljes egészében megismerte, megértette és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.